معرفی کمپانی WTW آلمان

هسته اولیه کمپانی WTW در سال 1945 توسط آقای دكتر Karl Slevogt در آلمان تاسيس گرديد و در سال 1948 نام خود را به WTW تغيير داد. در سال‌های 1968 و 1954 به ترتيب اولين pH متر و اكسيژن‌متر خود را به بازار معرفی كرد. اين کمپانی از ابتدای سال 2011 به گروه Xylem آمريكا ملحق شده است. فعاليت اين گروه Xylem نيز همچون شركت WTW در زمينه كنترل كيفيت آب است و طيف وسيعی از محصولات مختلف آنلاين و آزمايشگاهی را در اين زمينه ارائه می‌دهد. هدف اصلی اين مجموعه مشاركت در بهبود كيفيت آب و ارائه راه حل‌های نو در سراسر جهان می‌باشد.

به دليل گستردگی بسيار و كيفيت بالای محصولات ارائه شده توسط شركت WTW، متخصصين در سراسر جهان برای اندازه‌گيری pH، هدايت، DO (Dissolved Oxygen)، كدورت، BOD (Biochemical Oxygen Demand)، غلظت يون و … از محصولات اين كمپانی استفاده می‌كنند. همچنين كارشناسان صنايع مختلف با استفاده از الكترودهای هوشمند و متنوع ارائه شده توسط اين شركت دقت و صحت اندازه‌گيری های خود را تضمین می‌نمایند.

هسته اولیه کمپانی WTW در سال 1945 توسط آقای دكتر Karl Slevogt در آلمان تاسيس گرديد و در سال 1948 نام خود را به WTW تغيير داد. در سال‌های 1968 و 1954 به ترتيب اولين pH متر و اكسيژن‌متر خود را به بازار معرفی كرد. اين کمپانی از ابتدای سال 2011 به گروه Xylem آمريكا ملحق شده است. فعاليت اين گروه Xylem نيز همچون شركت WTW در زمينه كنترل كيفيت آب است و طيف وسيعی از محصولات مختلف آنلاين و آزمايشگاهی را در اين زمينه ارائه می‌دهد. هدف اصلی اين مجموعه مشاركت در بهبود كيفيت آب و ارائه راه‌ حل های نو در سراسر جهان می‌باشد. بدليل گستردگی بسيار و كيفيت بالای محصولات ارائه شده توسط شركت WTW، متخصصين در سراسر جهان برای اندازه‌گيری pH، هدايت، DO (Dissolved Oxygen)، كدورت، BOD (Biochemical Oxygen Demand)، غلظت يون و … از محصولات اين كمپانی استفاده می‌كنند. همچنين كارشناسان صنايع مختلف با استفاده از الكترودهای هوشمند و متنوع ارائه شده توسط اين شركت دقت و صحت اندازه‌گيری های خود را تضمین می‌نماید.